Dwarka นครโบราณใต้ทะเลอาหรับ

ทวารกา ตั้งอยู่ริมฝั่งชายทะเลอาหรับ แถบแคว้นคุชราต ทางตะวันออกของชมพูทวีป ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ก่อตั้งโดยพระกฤษณะ ซึ่งอพยพมาจากมถุรา ต่อมาหลังจบสงครามทุ่งกุรุเกษตร คานธารี มารดาของทุรโยธน์ เชื่อว่า พระกฤษณะ เป็นต้นเหตุทำให้ทุรโยธน์กับลูกของนางอีก 99 คนต้องตาย ทำให้ไม่มีใครสืบสกุลเการพ นางจึงสาปพระกฤษณะว่า “นับตั้งแต่ต้นไปอีก 36 ปี ข้าขอสาปให้พระกฤษณะและสกุลยาทพต้องมาพบจุบจบ เหมือนบุตรชายข้า และญาติของท่านต้องมาฆ่ากันตายเองและเมืองทวารกาของท่านต้องจมสมุทรไปเป็นเวลาหลายพันปี”

หลังจากนั้นไม่นานเมืองทวารกาก็ได้จมลงใต้น้้ำและถูกลืมเลือนไป เนื่องจากมีการสร้างเมืองทวารกาแห่งใหม่ในรัชสมัยพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 แห่งราชวงศ์คุปตะ ทำให้ความทรงจำเกี่ยวกับเมืองทวารกาใต้น้ำถูกบิดเบือนไปเล็กน้อย เมื่อดำน้ำลงไปใต้ทะเลลึกราว 40 เมตร จะพบกับหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองโบราณแห่งนี้ ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อผู้นับถือศาสนาฮินดูอย่างมาก เพราะถือได้ว่าเป็นเมืองในตำนาน ซึ่งชาวฮินดูทุกคนควรได้ไปสักการะ

  doxzilla  

ภาพ : Paul M Turley

(3989)