มหาวิหารบัมแบร์ก ประเทศเยอรมนี

มหาวิหารบัมแบร์ก (Bamberg Cathedral) มีชื่อเป็นทางการว่า อาสนวิหารนักบุญเปโตรและนักบุญจอร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกประจำอัครมุขมณฑลบัมแบร์ก ตั้งอยู่ที่เมืองบัมแบร์ก ในประเทศเยอรมนี

 

สถาปัตยกรรมของมหาวิหารที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ตอนปลายโดยมีหอสี่หอ มหาวิหารแรกก่อสร้างเมื่อปี 1004 โดยจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างเสร็จเมื่อปี 1012 และได้รับการเสกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 1012

 

<------------->

<------------->

 

ต่อมาถูกเพลิงไหม้ไปบางส่วนในปี 1081 มหาวิหารใหม่สร้างโดยออทโทแห่งบัมแบร์ก และได้รับการเสกอีกครั้งในปี 1111 ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 มหาวิหารก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และต่อเติมใหม่จนเป็นรูปทรงเป็นแบบปลายสมัยโรมานเนสก์ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

การก่อสร้างมหาวิหารใช้เวลานานและระหว่างการก่อสร้างลักษณะทางสถาปัตยกรรมก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งจะเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ในส่วนต่างๆ มหาวิหารโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และสถาปัตยกรรมกอทิก ระหว่างสองลักษณะนี้บางช่วงก็เป็นลักษณะคาบระหว่างสองสมัยที่เห็นได้จากการสร้างทางเดินกลางของตัวมหาวิหาร

(190)