ปรากฏการณ์ Glaze ice

 

Glaze ice หรือ Glazed frost เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว จะเกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกปรอยๆ เมื่อหยาดฝนกระทบกับผิวของวัตถุนั้นๆ โดยเฉพาะกิ่งไม้ จะค่อยๆ ก่อตัวเป็นน้ำแข็ง

  doxzilla  

โดยทั่วไปแล้วจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาประมาณ 0.6 เซนติเมตร สำหรับพืชที่ไม่มีความแข็งแรงเมื่อมีน้ำแข็งมาเคลือบในระดับความหนามากพืชอาจรับน้ำหนักไม่ไหว อาจสร้างความเสียหายให้พืชได้

(1390)