ภูเขาไฟกรากะตัว

กรากะตัว (Krakatoa) เป็นชื่อภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเกาะชื่อเดียวกัน การระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟลูกนี้ก่อให้เกิดความ (536)

ภูเขาไฟกรากะตัว อ่านต่อ