Salp สิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลที่อาจช่วยลดโลกร้อนได้

Salp หรือ Salpa เป็นสัตว์ไฟลัม ยูโรคอร์ดาตา มีแกนสันหลัง เลือดแบบปิด เป็นสัตว์น้ำเค็ม  ไม่มีกะโหลกศีรษะ ไม่มีขากรรไกร มักแตกหน่อแล้วอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม บางชนิดอยู่โดดเดี่ยว มีการสร้างสารคลุมตัว

สิ่งที่น่าสนใจคือ Salp สามารถเปลี่ยนสาหร่าย และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นมูลตกลงสู่ก้นมหาสมุทร จึงช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เช่นเดียวกับซากของมัน ที่จะดึงเอาก๊าซคาร์บอนลงไปก้นทะเลด้วยหลังจากที่มันตายไป
ซึ่งวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดนี้สั้นเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

  

Salp นั้นสามารถพบได้ทั่วไปในท้องทะเลที่มีอุณหภูมิต่ำ ตัวโปร่งใส มีตัวยาว 1-10 เซนติเมตร กินพืชน้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร เคลื่อนที่โดยการสูบน้ำเข้าในตัวและปล่อยออกไปเพื่อเป็นแรงส่ง

(19806)