Salp สิ่งมีชีวิตแห่งนี้ท้องทะเลที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน

Salp หรือ Salpa เป็นยูโรคอร์ดาตา เป็นสัตว์น้ำเค็ม มีแกนสันหลัง ไม่มีกะโหลกศีรษะ ไม่มีขากรรไกร มักแตกหน่อแล้วอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม บางชนิดอยู่โดดเดี่ยว มีการสร้างสารคลุมตัว

---

---

Salp นั้นสามารถพบได้ทั่วไปในท้องทะเลที่มีอุณหภูมิต่ำ ตัวโปร่งใส มีตัวยาว 1-10 เซนติเมตร กินพืชน้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร เคลื่อนที่โดยการสูบน้ำเข้าในตัวและปล่อยออกไปเพื่อเป็นแรงส่ง

(17312)