Oresund Bridge รูปแบบสะพานที่มีทั้งทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้ทะเล

Oresund Bridge เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างประเทศ สวีเดน และ เดนมาร์ก ประกอบด้วย ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้ทะเล สะพานมีความยาวรวม 7,845 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 1995

เนื่องจากสะพานอยู่ใกล้กับทาง ขึ้น-ลง เครื่องบินจึงจำเป็นต้องมีการสร้างเป็นอุโมงค์ สะพานแห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อ 1 กรกฎาคม ปี 2000 นอกจากเป็นเส้นทางสำหรับรถยนต์แล้ว ยังเป็นเส้นทางรถไฟอีกด้วย

ในปี 2002 สะพานแห่งนี้ได้รับรางวัล International Association for Bridge and Structural Engineering

นอกจากความสวยงามแล้วสะพานแห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของค่าธรรมเนียมซึ่งมีราคาสูงมาก อย่างไรก็ตามมีรถใช้บริการมากถึงวันละ 19,000 คัน (2014)

  doxzilla  

 

 

(2631)