Oak Alley Plantation หนึ่งในอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลก

Oak Alley Plantation สวนโอ๊คแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชุมชน Vacherie รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนแห่งนี้เป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดในแถบนี้ มีต้นโอ๊คที่ปลูกมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18

โดยต้นโอ๊คเรียงรายสองข้างทางยาวกว่า 240 เมตร เกิดเป็นอุโมงค์ที่สวยงาม จนถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอุโมงค์ธรรมชาติที่มีความสวยอันดับต้นของโลก

  

โอ๊กเป็นไม้ประจำชาติของหลายประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันโบราณ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ต่อมาเป็นต้นไม้ประจำชาติของเยอรมนี กิ่งโอ๊กยังพบในเหรียญของเงิน สกุล มาร์กเยอรมัน และ ยูโร

 

 

(2340)