Hoverbike จักรยานลอยได้

ในอดีตยานพาหนะนั้นสามารถชักจูงโดยสัตว์ เช่น รถม้าหรือเกวียนเทียมวัว  แต่ในปัจจุบันนั้นมีนักพัฒนา นักออกแบบ ได้พัฒนายานพาหนะออกมาเป็นจำนวนมาก ล้วนแล้วแต่เป็นยานพาหนะที่รองรับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดลอยได้ เป็นต้น

หนึ่งในนั้นคือ Colin Furze วิศกร นักประดิษฐ์ ในประเทศอังกฤษ เขาได้ทำการออกแบบและสร้าง Hoverbike จักรยานลอยได้ขึ้นมา บริเวณล้อนั้นมีการใช้ใบพัดคล้ายพัดลมและใช้มอเตอร์ในการทำงาน การบังคับนั้นต้องใช้ความสามารถและการฝึกฝน

(1495)