Great St Bernard Pass หนึ่งในเส้นทางช่องเขาที่เก่าแก่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์

Great St Bernard Pass ตั้งอยู่ในพื้นที่เทือกเขาแอลป์ รอยต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี ถือเป็นเส้นทางช่องเขาทางตะวันตกของเทือกเขาแอลป์ที่เก่าแก่ที่สุด ที่มีหลักฐานว่าใช้กันมาตั้งแต่ยุคสำริด และยังมีร่องรอยของถนนโรมันเหลือให้เห็นอยู่บ้าง

ปัจจุบันช่องเขาแห่งนี้หมดความสำคัญลงในเรื่องการเดินทางข้ามประเทศเพราะมีช่องทางอื่นที่สามารถใช้ในการข้ามเทือกเขาที่สะดวกกว่าเช่นอุโมงค์ลอดใต้เขา เป็นต้น

---

---

(174)