Fansipan หลังคาอินโดจีน

ฟานซีปัง (Phan Xi Păng) เป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยความสูง 3,143 เมตร ได้รับฉายาว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” ตั้งอยู่ในเมืองซาปา จังหวัดหล่าวกาย ในประเทศเวียดนาม ฟานซีปังอยู่บนทิวเขาฮว่างเลียนเซิน (Hoàng Liên Sơn) มีพันธุ์ดอกไม้ประมาณ 2,024 สายพันธุ์

---

---

มีพีระมิดเล็กประดับอยู่บนยอดถูกสร้างโดยวิศวกรโซเวียตในปี 2528 การเดินทางขึ้นเขาฟานซีปังในอดีตจะใช้การเดินจากตีนเขามีการตั้งแคมป์เป็นระยะ แต่ปัจจุบันสามารถใช้เคเบิลคาร์นั่งผ่านหุบเขาเพื่อขึ้นไปยังยอดเขาได้ เมื่อถึงยอดเขาจะมีบันไดอีก 600 ขั้นรอคอย ต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวได้ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา

(240)