Eastern State Penitentiary สถานที่ถูกทิ้งร้างที่อาจทำให้คุณรู้สึกหลอนได้

Eastern State Penitentiary เป็นเรือนจำขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย สร้างขึ้นในปี1829 และได้ปิดลงไปในปี 1971


ถือเป็นต้นแบบของเรือนจำในหลายพื้นที่ทั่วโลก มันเคยเป็นที่ขังของ Willie Sutton โจรปล้นธนาคารที่เป็นตำนานของสหรัฐ รวมไปถึง Al Capone เป็นนักเลงโตในยุคประเวณีเฟื่องฟูราว 1920 -1931 และในปัจจุบันเรือนจำแห่งได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

---

---

(781)