Crooked Forest หนึ่งในป่าที่งดงามที่สุดในโลก

Crooked Forest หรือ ป่าสนโค้งงอ เป็นป่าที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของของประเทศโปแลนด์ มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าเล็ก ๆ ภายในมีต้นสนกว่า 400 ต้น แต่ละต้นจะมีลักษณะโค้งงอบริเวณโคนต้นผิดปกติจากต้นไม้ทั่วไป

 

คาดว่าป่าแห่งนี้ถูกปลูกเอาไว้ตั้งแต่ปี 1930 และมีการสันนิษฐานกันว่าผู้ปลูกสนเหล่านี้เป็นช่างไม้ที่ต้องการใช้ไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศโปแลนด์

(1231)