ไร่องุ่นงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เมือง Lavaux เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ  830 เฮคเตอร์

มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่สมัยโรมัน ในเมืองแห่งนี้เป็นแหลงปลูกองุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก องุ่นที่ปลูกเป็นพันธุ์ Chasselas ซึ่งเป็นองุ่นชั้นดีเหมาะแก่การทำไวน์

 

<------------->

<------------->

 

และในปี 2007 ทางยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่แถบนี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย

 

(1539)