ภูเขามอสในประเทศไอซ์แลนด์

Laki เป็นภูเขาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศไอซ์แลนด์ ในช่วงปี 1783-1784 ภูเขาไฟบริเวณนี้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้พื้นที่ในบริเวณนี้กลายเป็นเมืองร้าง

 

<------------->

<------------->

 

และผลจากการปะทุส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วซีกโลกเหนือ ปัจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยมอสที่ปกคลุมจนกลายเป็นภูเขาสีเขียว จนแทบไม่เห็นร่องรอยในอดีต

 

(282)