ทำไมคีย์บอร์ดไม่เรียง A-Z

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ในยุคแรกมีการจัดเรียงแป้นพิมพ์ตามลำดับตัวอักษรแต่เกิดปัญหาด้านพิมพ์ดีดติดขัดกันอยู่บ่อยๆกับคนที่สามารถพิมพ์ได้เร็ว

หลังจากนั้นจึงมีการแก้ไขโดยจัดเรียงแป้นพิมพ์ใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการพิมพ์โดยการแยกตัวอักษรที่มักนำมาใช้ผสมกับคำให้อยู่คนละฝั่งของเครื่องพิมพ์ การจัดเรียงแป้นพิมพ์แบบ QWERTY ได้รับความนิยมที่สุดในปัจจุบันเพราะสามารถทำให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้น

---

---

(6110)