ทะเลทรายใกล้เมืองชายฝั่งในประเทศชิลี

เนินทรายขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองอีกีเก เมืองท่าที่สำคัญทางตอนเหนือของประเทศชิลี บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เนินทรายแห่งนี้มีชื่อเรียกในภาษาชิลีว่า Cerro Dragón มีอายุราว 20,000 ปี

ตัวเนินทรายมีความสูงกว่า 100 เมตรจากระดับน้ำทะเล นักท่องเที่ยวที่อยู่ในตัวเมืองอีกีเกสามารถมองเห็นเนินทรายเป็นภูเขาขนาดใหญ่อย่างจัดเจน

---

---

ประเทศชิลีเป็นประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ มีลักษณะพื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวทางด้านทิศตะวันตกของทวีป ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณประเทศชิลีมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อ 10,000 ปีที่แล้ว

(494)