พระราชวังเชินบรุนน์ : Schönbrunn Palace

พระราชวังเชินบรุนน์ : Schönbrunn Palace ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของ (187)

พระราชวังเชินบรุนน์ : Schönbrunn Palace อ่านต่อ