Karta อาณาจักรแห่งจิงโจ้

เกาะจิงโจ้ (Kangaroo Island) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรเลีย มีเนื้อที่กว่า 4,400 ตารางกิโลเมตร แยกตัวออ …

Karta อาณาจักรแห่งจิงโจ้ อ่านต่อ

เกรทแบร์ริเออร์รีฟ : Great Barrier Reef

เกรทแบร์ริเออร์รีฟ : Great Barrier Reef เป็นพืชหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลกยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออก (224 …

เกรทแบร์ริเออร์รีฟ : Great Barrier Reef อ่านต่อ