Karta อาณาจักรแห่งจิงโจ้

เกาะจิงโจ้ (Kangaroo Island) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรเลีย มีเนื้อที่กว่า 4,400 ตารางกิโลเมตร แยกตัวออ …

Karta อาณาจักรแห่งจิงโจ้ อ่านต่อ