Chinoike Jigoku น้ำพุร้อนสีเลือดในประเทศญี่ปุ่น

น้ำพุร้อนสีเลือดแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเมืองเบปปุ บนเกาะคิชู จังหวัดโออิตะ เมืองแห่งนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่และรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเข้ามาพักและแช่น้ำแร่หลากหลายชนิด

หากแต่มีหนึ่งบ่อที่มีความงดงาม แต่ไม่สามารถลงไปแช่ได้ นั่นคือ บ่อน้ำพุสีเลือด เกิดจากน้ำแร่บริสุทธิ์ไหลมารวมกับแร่เหล็กเข้มข้น ทำให้บ่อพุร้อนกลายเป็นสีแดงจัดคล้ายสีเลือด มันมีความลึกกว่า 164.5 เมตร และมีอุณหภูมิสูงมากถึง 78 องศา ซึ่งเป็นผลจากระเบิดของภูเขาไฟในอดีต

---

---

มันมีอีกชื่อเรียกว่า Akayusen และถูกจัดเป็นหนึ่งใน “จิโกกุ เมกุริ” (Jigoku Meguri) หรือ “โปรแกรมทัวร์ขุมนรกทั้ง 8” (Eight Hell Tour) ซึ่งเป็นการเที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติในเมืองเบปปุ ที่มีความงามแปลกตาและลักษณะแตกต่างกันไป แน่นอนว่านรกทั้งแปดนั้น มีแร่ธาตุที่เข้มข้นและอุณหภูมิสูงเกินกว่าร่างกายมนุษย์จะทนไหวได้

Photo credit: Elvin/Flickr

(623)