เดินกะลา

เดินกะลา เป็นการละเล่นเด็กไทย โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปตามท้องถิ่น ซึ่งผู้ใหญ่มักทำให้เด็กๆ เล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน, เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการฝึกการทรงตัวอีกด้วย

 

การเรียกชื่อของเดินกะลา จะแตกต่างกันไปในแต่ละภาค ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เดินหมากกุบกับ, เดินกะโป๋

ภาคกลาง : เดินกะลา

ภาคใต้ : กุบกับ

 

ในภาษาอังกฤษ ราชบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดชื่อภาษาอังกฤษของการละเล่นนี้ไว้ว่า “Walking with coconut shells” จะไม่ใช้การทับศัพท์เนื่องจากไม่สามารถสื่อความหมายได้

 

ประโยชน์
เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา
ฝึกการทรงตัวในเด็ก
ส่งเสริมด้านสังคม และ อารมณ์ ในกรณีที่มีการแข่งขัน จะทำให้มีปฏิสัมพันธ์แก่บุคคลรอบกาย รู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬ
รักษาประเพณีพื้นบ้านของไทย