Bastei ยอดหินสูงอยู่เหนือแม่น้ำเอลลี่ ในประเทศเยอรมนี

Bastei เป็นยอดหินสูงอยู่เหนือแม่น้ำเอลเบอ ในประเทศเยอรมนี มีความสูง 305 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เกิดจากการกัดเซาะของน้ำกว่าล้านปีที่ผ่านมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยาวนานกว่า 200 ปี ยอดหินแต่ละต้นมีความสูงประมาณ 194 เมตร

ปัจุบันมีสะพาน Bastei Bridge ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1851 แทนสะพานเดิม มีไว้สำหรับนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปยังจุดชมวิวนั้นจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพความงดงามของ Saxon Switzerland National Park ได้

  

แม่น้ำเอลเบอ เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในยุโรปกลาง มีต้นน้ำมาจากทิวเขารีเซนเกเบียร์เกอ ในสาธารณรัฐเช็กไหลไปทางเหนือ ผ่านเข้าไปในประเทศเยอรมนี วกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทะเลเหนือที่เมืองคุกซ์ฮาเฟิน แม่น้ำมีความยาวรวม 1,094 กิโลเมตร

แควแม่น้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำวัลทาวา แม่น้ำออร์เชในสาธารณรัฐเช็ก แม่น้ำมุลเดอ แม่น้ำซาเลอ แม่น้ำชวาร์เซอเอลสเตอร์ แม่น้ำฮาเฟิล และแม่น้ำเอลเดอในประเทศเยอรมนี

(629)