โรงเรียนมัธยมศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อจบชั้นประถมศึกษาแล้วจึงทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลาซืออิส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วง พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2488

โรงเรียนมัธยมศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช_a

---

---

โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลาซืออิส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) เถือเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ ทวีปยุโรป  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2449 ซึ่งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มีทั้งแบบไป-กลับและอยู่ประจำ

558000008927703

นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้เคยเสด็จมาศึกษาในช่วง พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2486

(1625)