Spanish dancer หนึ่งในสุดยอดนักเต้นแห่งอาณาจักรสัตว์

สำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์ที่สามารถเต้น หรือแสดงท่าทางต่าง ๆ ได้ สัตว์สายพันธุ์อื่นก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่พวกมันมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ความงดงามในการเต้นของพวกมันโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงการเกี้ยวพาราสี

Spanish dancer มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hexabranchus sanguineus เป็นสายพันธุ์ทากทะเลที่กระจายพันธุ์ในแถบอินโด แปซิฟิก และทะเลแดง ลักษณะตัวโตเต็มที่มีความยาว 20-30 เซนติเมตร

  

สีบนตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีแดง เมื่อว่ายน้ำอยู่นั้นพวกมันจะเคลื่อนตัวคล้ายกับการเต้นรำสไตล์ฟลาเมงโก ของสเปน จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ

(912)