Sajama Lines เส้นลึกลับในประเทศโบลิเวีย

เส้นทางลึกลับเหล่านี้ถูกตั้งชื่อว่า Sajama Lines ตั้งอยู่ในราบสูงทางตะวันตกของประเทศโบลิเวีย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22,000 ตารางกิโลเมตร เส้นบางเส้นมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร พาดผ่านก้อนหินขนาดใหญ่ ถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า Nazca Lines ที่ตั้งอยู่บนทะเลทรายนัซกา ระหว่างเมืองนัซกากับเมืองปัลปาในแคว้นอีกา ประเทศเปรู

---

---

(328)