สถาปัตยกรรมโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์ ของพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี  ลักษณะเป็นไม้หลังสีเขียว สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ท่าน้ำนนทบุรี สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6  เป็นสถานที่บริหารราชการแผ่นดินให้กับชาวเมืองนนท์มาหลายยุคหลายสมัย ปัจจุบันกลายเป็น “พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี”

ในอดีตได้ถูกใช้เป็นศาลากลางของจังหวัดนนทบุรี ภายหลังเมื่อมีการย้ายที่ทำการศาลากลางไปยังศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่แล้ว

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ตัวอาคารมีเนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา เป็นอาคาร 2 ชั้นก่ออิฐถือปูน มี 7 หลัง วางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบลานกว้าง (Quadrangle) เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินทำด้วยไม้ที่สร้างยื่นออกมารอบอาคาร ด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ.2524

(3683)