มัสยิด 300 ปี จังหวัดนราธิวาส

มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ มัสยิด 300 ปี ตั้งอยู่ใน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เชื่อว่านายวันฮูเซ็น อัส-ซานาวี เป็นครูศาสนาเป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2167 ปัจจุบันมัสยิดนี้ยังใช้เป็นสถานประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ลักษณะสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากมัสยิดทั่วไป กล่าวคือ เป็นอาคาร 2 หลังติดต่อกัน สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ใช้ไม้สลักแทนตะปู รูปทรงของอาคารเป็นแบบไทยพื้นเมืองประยุกต์เข้ากับศิลปะจีน และมลายูที่ได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัว

ส่วนเด่นที่สุดของอาคาร คือ เหนือหลังคาจะมีฐานมารองรับจั่วบนหลังคาอยู่ชั้นหนึ่ง ส่วนหออาซานซึ่งมีลักษณะเป็นเก๋งจีน ก็ตั้งอยู่บนหลังคาส่วนหลัง ฝาเรือนใช้ไม้ทั้งแผ่นแล้วเจาะหน้าต่าง ส่วนช่องลมแกะเป็นลวดลาย ใบไม้ ดอกไม้สลับลายจีน

 

 

 

 

 

 

(2017)