พระพุทธรูปศิลาขาว หนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย

พระพุทธรูปศิลาขาว เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ลักษณะของพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบทวารวดีปางแสดงปฐมเทศนาสูงประมาณ ๑๔๘ นิ้ว วัสดุทำมาจากศิลาขาว มีอายุนับพันปีพระพุทธรูปองค์นี้เดิมอยู่ในสถูปเจดีย์วัดทุ่งพระเมรุ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ชาวบ้านได้ทำการขนอิฐจากวัดทุ่งพระเมรุซึ่งเป็นวัดร้าง แล้วนำมาบูรณะพระเจดีย์ปฐมเจดีย์

 

<------------->

 

 

<------------->

 

(394)