พระที่นั่งอภิเศกดุสิต

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต (Abhisek Dusit Throne Hall) คือ หนึ่งในองค์พระที่นั่งในพระราชวังดุสิต เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2446 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2447 สร้างหลังพระที่นั่งวิมานเมฆ ประมาณ 2 ปี และ มีการฉลองพระที่นั่งเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2447พระที่นั่งอภิเศกดุสิต เป็นพระที่นั่งองค์แรกๆ ที่สร้างขึ้นในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว ประดับไปด้วยสร้างด้วยไม้เป็นส่วนมาก มีลวดลายฉลุไม้เรียกว่า ลายบุหงา มีการประดับกระจกสี และลวดลายปูนปั้นที่หน้าบัน เป็นศิลปะแบบมัวร์ จึงทำให้พระที่นั่งองค์นี้งดงามมาก พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระที่นั่งวิมานเมฆ

สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากพระองค์ได้เสด็จกลับมาจากการประพาสยุโรปครั้งที่ 1 เพื่อใช้เป็นท้องพระโรง และสถานที่พระราชทานเลี้ยง สำหรับพระราชวังดุสิต และใช้เป็นสถานที่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ ในงานประจำปีสวนดุสิต

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บูรณะพระที่นั่งองค์นี้ เพื่อเป็นอาคารจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพ และของสะสมในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดเมื่อ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2536 ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมภายในพระที่นั่งได้ทุกวัน

(1467)