พระตำหนักดาราภิรมย์

พระตำหนักดาราภิรมย์ เป็น พระตำหนักของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายให้เป็นที่ประทับ หลังจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกราบบังคมทูลลาขอเสด็จมาประทับนครเชียงใหม่เป็นการถาวร

 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระตำหนักดาราภิรมย์ตั้งอยู่ ณ สวนเจ้าสบาย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ตัวพระตำหนัก เป็นเรือนไม้สองชั้นปัจจุบันอยู่ในการดูแลของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ของที่ทรงได้รับพระราชทาน รวมทั้งพระราชหัตถเลขาระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักระหว่าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ฝ่ายเหนือที่ได้ทรงดำรงพระอิสริยยศพระราชชายาอันเป็นพระฐานันดรศักดิ์พระมเหสีเทวีพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ไทย

พระตำหนักดาราภิรมย์เป็นอาคารสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ ใต้ถุนโล่ง หลังคาทรง ปั้นหยาซ้อนกัน ทรงสูง ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากต่างประเทศในยุคนั้น ชั้นบนกั้นเป็น ห้องต่าง ๆ มีช่องเปิดลายฉลุบริเวณคอสอง เพื่อใช้ ระบายอากาศ มีระเบียงร้านไม้ด้านหลัง และซุ้มเทียบ รถยนต์ด้านหน้า

(1023)