บ้านปักชุดละคร แหล่งวัฒนธรรมที่มีชีวิต

บ้านปักชุดละคร ดำเนินงานโดย นางสมคิด หลาวทอง ซึ่งได้เรียนการปักชุดละครมาจากวังหลวง เคยรับราชการในกรมศิลปากร ฝ่ายงานเครื่องอาภรณ์ การประดิษฐ์ชุดละครไทยเป็นงานประณีตศิลป์ ต้องอาศัยทักษะด้านฝีมือ ความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้ได้ชุดที่สวยงามทรงคุณค่าและถูกตามลักษณะตัวละครนั้นๆ ลักษณะเด่นของชุดละครไทยที่บ้านนางสมคิดคือ คุณภาพของลายปักที่มีความสวยงาม ประณีต มีลักษณะเป็นลายไทยเช่นเดียวกับกรมศิลปากร จึงได้รับความนิยมในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

 

<------------->

 

 

<------------->

 

มรดกบนผืนผ้า ณ บ้านปักชุดละคร  ได้นำวิชาที่ร่ำเรียนในวังหลวงและรับราชการที่ กรมศิลปากร “ป้าเปี๊ยก” หรือ นางสมคิด หลาวทอง ได้ถ่ายทอด ความงดงามผ่านผืนผ้าให้แก่คนโขน ปัจจุบันยังคงถ่ายทอดศิลปะนี้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความ ภาคภูมิใจ

(374)