กาแฟโรบัสตาของดีเมืองชุมพร

กาแฟนั้นปรากฏอยู่ในคำขวัญของจังหวัดชุมพร “ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก” จังหวัดชุมพรถือเป็นแหล่งปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสตาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ภายในจังหวัดมีไร่กาแฟอยู่เป็นจำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมกัน

 

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศถึง 70 % เป็นพืชที่มีการแข่งขันกับต่างประเทศสูง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม กาแฟไทยร้อยละ 99 เป็นพันธุ์โรบัสต้า ปลูกในภาคใต้

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ผลกาแฟ อายุ 11 เดือนหลังออกดอก โดยทะยอยเก็บทุก ๆ 3 สัปดาห์ และเก็บผลกาแฟที่สุกพอดี ซึ่งจะมีผลสีส้ม หรือส้มแดง แล้วนำไปคัดเลือกทันที เพื่อตาก

(1595)